Algemene huurvoorwaarden

We stellen uw reservering zeer op prijs. Alvorens u uw reserveringsaanvraag plaatst, vragen wij u om akkoord te gaan met onze algemene huurvoorwaarden. Door hiermee akkoord te gaan, laat u ons weten dat u de voorwaarden heeft gelezen en begrijpt. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat uw verblijf bij ons vlekkeloos verloopt.

Verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf van de klant, indien dit het gevolg is van onvoorziene of onoverkomelijke gebeurtenissen buiten zijn wil. Verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongemakken, veroorzaakt door het werk van derden, zoals gemeente, provincie, enz. Evenmin kan verhuurder verantwoordelijk worden gehouden voor onderbreking van gas, water of elektriciteit , indien dit het resultaat is gebrek aan zonne-uren en/of gebrek aan regenval. Verhuurder wijst elke verantwoordelijkheid af voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage, persoonlijke eigendommen of voertuig, zomede voor kosten, voortvloeiend uit het niet op tijd bereiken van De vakantiewoning of appartement ten gevolge van vertraging.

Een reservering is geldig vanaf het moment, dat verhuurder de vereiste betaling heeft ontvangen. Het betalen hiervan houdt in, dat de huurder heeft kennis genomen en akkoord gaat met de hier genoemde algemene huurvoorwaarden en de volledige omschrijving van de woning, die hij heeft gehuurd. De prijzen van verhuurder zijn berekend in EURO’S en zijn per woning per week, weekend, midweek of andere periode. BTW is hier niet van toepassing. Kosten van maaltijden, dranken, enz. zijn nooit in de prijs inbegrepen, tenzij anders vermeld. Bijkomende kosten, zoals eindschoonmaak, zijn bij de woningomschrijving vermeld en zijn nooit bij de prijs inbegrepen, tenzij anders vermeld.

Binnen 8 dagen dient 25% van de huurprijs aan de verhuurder te worden betaald. Gebeurt dit niet, dan zal dit gezien worden als een annulering van de woning door de huurder en zijn de annuleringsvoorwaarden van artikel 4 van toepassing. Verhuurder heeft dan tegelijkertijd het recht de betreffende vakantiewoning opnieuw voor verhuur aan te bieden.

Elke annulering moet schriftelijk of per mail aan verhuurder worden gemeld. Verhuurder brengt de volgende bedragen in rekening, afhankelijk van de datum van annulering door de huurder:

  • annulering meer dan 3 maanden voor de aanvang van de huurperiode: 100 euro.
  • annulering tussen de 90e en de 60e dag voor de aanvang van de huurperiode: 25% van de huur, tenminste 100 euro.
  • annulering tussen de 59e en de 30e dag voor de aanvang van de huurperiode: 50% van de huur.
  • annulering minder dan 30 dagen voor de aanvang van de huurperiode: 100% van de huur.

Indien de huurder geen gebruik maakt van de vakantiewoning of deze voor het einde van de huurperiode verlaat, zal er geen restitutie plaats vinden.

Indien door onvoorziene omstandigheden verhuurder een huurovereenkomst moet annuleren, zal de huurder hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gebracht en restitutie van aanbetalingen plaatsvinden. Indien de annulering van de huurovereenkomst niet het resultaat is van overmacht, dan zal verhuurder bovendien een extra bedrag van 20% van de huursom betalen, zijnde de gebruikelijke vergoeding voor schade en ongemak.

Geen enkele klacht zal in behandeling worden genomen, indien deze niet binnen 48 uur na het in bezit nemen van de vakantiewoning telefonisch wordt gemeld en wordt gevolgd door een aangetekend schrijven. Dezelfde regel geldt, indien er zich tijdens het verblijf in de vakantiewoning iets ernstigs voordoet. Indien de huurder weigert bezit te nemen van de vakantiewoning, omdat de staat van de woning niet overeenkomst met wat hij er redelijkerwijs van mag verwachten, dan dient hij onmiddellijk contact op te nemen met verhuurder. Indien het niet mogelijk is om tot overeenstemming te komen, dan moet hij de klacht door een ter zake kundige, een deurwaarder of een notaris laten verifiëren, teneinde een objectief oordeel te verkrijgen. Het huidige contract is opgesteld en moet worden geïnterpreteerd naar Nederlands recht. Alle geschillen, die uit dit contract zouden kunnen rijzen vallen onder de exclusieve jurisdictie van het Nederlandse kantongerecht.

Alle losbladige informatie of informatie op de Internet site van verhuurder betreffende de vakantiewoning, de indeling, het meubilair of de desbetreffende voorzieningen is te goeder trouw verstrekt, op basis van gegevens van de eigenaar of geconstateerd naar aanleiding van controles ter plekke door verhuurder. Indien hierin een verandering plaats vindt tussen het moment van reservering en de aanvang van de huurperiode, zal verhuurder de huurder hierover informeren, doch dan kan verhuurder hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld. Indien, ondanks alles, de informatie betreffende de vakantiewoning, de indeling, het meubilair, het maximum aantal bewoners of de desbetreffende voorzieningen niet juist blijkt te zijn, dan dient de huurder verhuurder hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, zodat deze het één en ander kan herstellen. Alle informatie betreffende toerisme en sportieve activiteiten is door derden verstrekt en valt buiten de verantwoordelijkheid van verhuurder.

De aankomst in een vakantiewoning vindt normaliter plaats tussen 15.00 en 20.00 uur. De vakantiewoning moet uiterlijk om 10 uur verlaten worden op de dag van vertrek.

In de vakantiewoning mogen niet meer dan 8 personen logeren, hiertoe worden niet kinderen in een babybedje gerekend, tenzij vooraf toestemming is verleend door verhuurder. Indien dit aantal overschreden wordt, kan de verhuurder of beheerder de toegang tot de vakantiewoning aan deze extra personen ontzeggen. Indien er op een later tijdstip, buiten medeweten van verhuurder of beheerder, toch extra personen in de woning komen logeren, ontstaat er onmiddellijk een vordering van 25% van de huursom per extra persoon, die, indien nodig, zal worden ingehouden op de waarborg.

In de woning is het niet toegestaan om een huisdier mee te nemen. Tevens is het niet toegestaan om te roken in de woning.

Conform de Nederlandse wet wordt schade, bewust toegebracht, aan de woning of interieur verhaald op de huurder nadat deze hierover schriftelijk op de hoogte is gebracht. De verhuurder of beheerder is gemachtigd samen met de huurder de woning te bekijken.

Bij het einde van het verblijf dient de huurder de bijkomende kosten te regelen, die bij de omschrijving van de vakantiewoning zijn vermeld, zoals eindschoonmaak, fietsverhuur, ontbijt voor zover deze niet in de huursom zijn opgenomen.

De woning dient schoon en netjes te worden aangetroffen. Is dit niet het geval, dan moet dit onmiddellijk aan de beheerder gemeld worden, zodat deze het één en ander kan herstellen. Bovendien dient de huurder dit binnen 24 uur aan verhuurder te melden. Bij het vertrek dient de huurder de woning opgeruimd achter te laten. Niettemin behoud de eigenaar zich het recht voor een extra bedrag met de waarborg te verrekenen, indien de woning niet naar behoren is opgeruimd en netjes is achtergelaten.